Shiv rathri

Shiv shiv jabthi manse woh
hai shiv ki hi ardhangi
Thake hue ho rasthe se tho
Banegi sakthi tumhari
Shivaya namaha shivoham shivoham
jai bolenath hai sang tumhare
Kaho parvathi kaho shivaani
Jai maatha ki! Jai Bhavaani!index

Protected by Copyscape

%d bloggers like this: